Read Comments

Leadership aneb tvůrčí vedení pracovníků

Vedení lidí je schopnost vést, usměrňovat, motivovat, stimulovat, strhávat lidi pro správné plnění potřebných úkolů k dosažení stanovených cílů. Moc se často vyskytuje bez jakékoliv schopnosti vést lidi.
Manažer je nositelem řízení, zatímco lídr reprezentuje tvůrčí vedení. Rozlišit práci manažera od práce vůdce (lídra) je obtížné, proto se většinou používá pojem vůdcovství nebo tvůrčí vedení spolupracovníků. Rozdíl je však v tom, že manažer pouze plní cíle, ale lídr vymýšlí, jak cílů dosáhnout. Na schopnosti lídra jsou kladeny vysoké nároky.
Pracovní porada
Musí umět efektivně využívat moc, motivovat lidi v závislosti na situaci a čase a musí mít víru v určitou vizi, aby mohl strhávat další pracovníky k činnosti. Následovatelé přisuzují lídrovi určité potřebné charisma na základě maximálního respektu, úcty, obdivu a nadšení. Lídr pro výkon své práce potřebuje oplývat i dalšími specifickými vlastnostmi, např. provádět nekonvenční aktivity, mít silný akcent sebedůvěry, překračovat limity současných podmínek apod.
Aby se manažer mohl stát vůdcem, musí prokázat, že skutečně dokázal, aby se něco událo. Vztah mezi vůdcovým chováním a jeho výsledky je zjevný. Musí existovat podstatné změny v chování členů organizace a z nich vyplývající výsledky jako produkty činností vůdce.
Dokáže-li manažer účinně vést lidi, pak respektují jeho pozici vedoucího. Je vhodné, pokud vedoucí uplatňuje několik různých stylů vedení podle potřeby nebo situace, ale zejména podle toho, s kým jedná. Nemusí brát ohledy na názory a stanoviska podřízených a může používat mocenských prostředků a jeho jednání se blíží diktatuře. Výsledkem bývá až absolutní poslušnost podřízených, potlačování jejich iniciativy a odlišných názorů včetně postihů za ně.
Konferenční místnost
V případě demokratického vedení je komunikace mezi nadřízeným a podřízeným oboustranně aktivní. Podřízení mají svůj vlastní prostor pro pracovní aktivity a respektují určitá pravidla a rozhodovací pravomoci vedoucího.

Tags:
Categories Firmy